1. Επωνυμία – Έδρα – Διακριτικός τίτλος

Η Μ.Κ.Ο έχει την επωνυμία Ενεργοί Πολίτες Υπερ της Ανθρωπότητας – Μαθαίνω για τον Άνθρωπο  και ώς διακριτικό τίτλο την λέξη «Ευδαιμονία» – με τον τίτλο αυτό θα αναφέρεται στο εξής και εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής και οδός θήρας 29 , θα δύναται όμως να αναπτύξει παραρτήματα και σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Σκοπός και μέσα επίτευξης

 • Η «Ευδαιμονία» θα αποτελέσει μια κυψέλη παραγωγής ιδεών για την ανάπτυξη του φιλοσοφικού και πολιτικού προβληματισμού μεταξύ των πολιτών , σχετικά με την σοσιαλδημοκρατία και τις Αρχες της και συνάμα ένα ορμητήριο δράσης για τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας , μέσω της προαγωγής του κοινωνικου οφελους  , του αισθήματος αλληλεγγύης των πολιτών και του εθελοντισμού , μέσα από την ενεργοποίηση τους για την ανάληψη κοινωνικών , οικονομικών , πολιτιστικών και πολιτικών δράσεων ώστε να αναδειχθούν  στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής , εντός των πλαισίων του αλληλοσεβασμού , του σεβασμού της διαφορετικότητας , των μειονεκτούντων και των μη εχόντων.
 • Η «Ευδαιμονία» μεριμνα
  • α) Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών  , μέσα από την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης τους , με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην δημόσια υγεία και παιδεία αλλα και στην κεντρική πολιτική σκηνή του τόπου , για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους  και την εκπροσώπηση τους στους δημόσιους , δημοτικούς φορείς και την δικαιοσύνη.
  • β) Για την ίση συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.
   ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΚΑΙ ΔΡΆΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΓΊΓΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥΣ ΣΤΑ «ΚΟΙΝΑ»,ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑΣ.
  • γ) Για την κίνηση των απαραίτητων διαδικασιών για την δικαστική προστασια των πολιτών , ειδικα των μειονεκτούντων και των μη εχοντων , κυρίως σε περίπτωση παραβίασης από φορείς της κρατικής εξουσίας(δημόσιους , δημοτικούς κ.λπ).
 • Η «Ευδαιμονία» αναλαμβάνει δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ,χερσαίου και θαλάσσιου απο τις παρεμβάσεις  ιδιωτων , δημοτικών και δημοσίων φορέων . Δράσεις ανάπτυξης και ανάδειξης του θαλασσιου και νησιωτικού περιβάλλοντος τις φυσικές και το θαλάσσιο κάλος με οποιονδήποτε νόμιμο μέσο και τρόπο.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού

Η επίτευξη των ποιό πάνω σκοπών θα επιδιωχθεί :

 1. Μέσω της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή ένωση , τρίτες χώρες , Ινστιτούτα , Ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς , φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προάγουν αντίστοιχους σκοπούς και διακατ΄χονται απο δημοκρατικά ιδεώδη και κυρίως φορείς που ασχολούνται ενεργά και αναλαμβάνουν δράσεις υποστήριξης των πολιτών που πλήττονται από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό ή περιορισμούς , με στόχο την ενσωμάτωση , ένταξη , αυτόνομη διαβίωση και απρόσκοπτη επαγγελματική των εξέλιξη
 2. Με την έκδοση περιοδικών  , εκδόσεων και άλλων ενημερωτικών φυλλαδιων  , σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 3. Με την οργάνωση σεμιναρίων , συμποσίων συνεδρίων , τράπεζας δεδομένων και πληροφοριών καθώς και με διαλέξεις , συζητήσεις , ημερίδες.Δημιουργία κινητής ή σταθερής διαγνωστικής διαφοροδιάγνωσης μονάδας ή κέντρου ιατροπαιδαγωγικής κλπ.
 4. Με την παροχή υπηρεσιών παρέμβασης ψυχικής υγείας (Σχετ ΚΑΔ : 86,9018 ), επιστημονικής και νομικής υποστήριξης σε άτομα που πλήττονται από τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό ή περιορισμούς και γενικά ευαισθητες κοινωνικά ομάδες.
 5. Υπηρεσιών πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος (Σχετ ΚΑΔ : 88,9012 ), με την δημιουργία παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα στις χώρες της Ε.Ε και σε τρίτες χώρες.
 6. Με την δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ή υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα (Σχετ ΚΑΔ : 85321601 ) .
 7. Με τη σύνταξη μελετών είται αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε τρίτο φορέα  , φυσικό ή νομικό πρόσωπο .
 8. Με την δημιουργία μικτών επιχειρήσεων  ή αυτοτελώς  ή προστατευόμενων εργαστηρίων  για άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες.
 9. Με την συνεργασία με εξωτερικούς συνεργατες για την υλοποίηση των σκοπών της «Ευδαιμονίας».(Με ή χωρίς αμοιβή)
  Προσληψη Προσωπικου
  Ν 4430/2016
  Τευχος Α’ 205/31.10.2016
  Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως

  δδ) Εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και σε οποιαδήποτε μορφή σύμπραξης δύο ή περισσότερων Φορέων ΚΑΛΟ.

 10. Με την ανάπτυξη γενικά κάθε πρόσφορης δραστηριότητας στο πλαίσιο των σκοπών της «Ευδαιμονίας».
 11. ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΚΑΙ ΔΡΆΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΓΊΓΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥΣ ΣΤΑ «ΚΟΙΝΑ»,ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑΣ.
 12. Υπηρεσίες ανεύρεσης  πελατών. (Σχετ ΚΑΔ : 73201901 )
 13. Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα πωλήσεων .
 14. Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
 15. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
 16. Υπηρεσίες κοινωφελών ιδρυμάτων και σωματείων
 17. Η «Ευδαιμονία» με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, έχει σκοπό να εξασφαλίσει έναν σύγχρονο , δημοκρατικό τρόπο και συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων της  , σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατικής διαβούλευσης και διακυβέρνησης αλλα και με διαφάνεια , αλληλοσεβασμό και αποδοχή της διαφορετικότητας του κάθε ανθρώπου. 

Μέλη της ‘Ευδαιμονίας’

Ως μέλος της «Ευδαιμονίας» μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συνδράμει για την εκπλήρωση των , μετά από σχετική γραπτή αίτηση του  , η οποία υποβάλλεται στον Γενικό του Διευθυντή και εγκρίνεται από τον τελευταίο , εντός δέκα(10) ημερών , χωρίς να απαντήσει ο Γενικός Διευθυντής της «Ευδαιμονίας» επί της υποβληθείσας αίτησης  , λογίζεται αυτή ως σιωπηρώς απορριφθείσα

Τα μέλη της «Ευδαιμονίας» , διακρίνονται σε:

 1. Τακτικά
 2. Επιτιμα
 3. Φίλοι
 1. Τακτικά μέλη είναι όσα γράφονται με την συνδρομή που εκάστοτε ορίζεται ,σύμφωνα με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
 2. Επιτιμα μέλη ειναι αυτα που οριζονται απο τον Γενικό Διευθυντή της , ως αυτά που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην «Ευδαιμονία».
 3. Φίλοι (ή εσωτερικοί ή εξωτερικοί Συνεργάτες) είναι όλα τα άτομα μη-μέλη που εθελοντικά συνδράμουν στην επίτευξη των σκοπών της «Ευδαιμονίας».

Εγγραφές

 • Οι φίλοι – συνεργάτες της «Ευδαιμονίας» εγγράφονται δωρεάν μετά από αίτηση τους και παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και αμισθί.
 • Οι φίλοι που επιθυμούν να εγγραφούν ως τακτά μέλη της «Ευδαιμονίας» μετά από αίτηση τους, εγγράφονται από 1/1/2019 μετά την πάροδο 2 ετών για να ενστερνιστούν και να αποκτήσουν την κουλτούρα λειτουργίας της «Ευδαιμονίας». (Πιστοποίηση τους από την «Ευδαιμονία»).
 • Τα τακτά μέλη εγγράφονται μετά από αίτηση τους στην «Ευδαιμονία¨και από 1/1/2019 η συνδρομή τους ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ ανά μήνα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και αμισθί.
  Τακτό μέλος από 1/1/2019 εγγράφεται αφού πρώτα εγγραφεί ως φίλος – συνεργάτης μετά από αίτηση του.

Περιουσία της ‘Ευδαιμονίας’

Η περιουσία της «Ευδαιμονίας» αποτελείται :

 • από τις εισφορές των μελών  , των δωρητών  τους ή τρίτων , κληρονομιές και κληροδοσίες , καθώς και κάθε είδους επιχορηγήσεις Υπουργείων , Οργανισμών , νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου  , άλλων εκπαιδευτικών και μορφωτικών οργανισμών και ινστιτούτων , των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ινστιτούτου ή Ιδιωτικού φορέα της Ε.Ε και των εν γένει περιουσιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την λειτουργία του ή προέλθουν από αυτή.
 • απο τις εγγραφές ή/και συνδρομές κάθε είδους των μελών της «Ευδαιμονίας» και των φίλων της.
 • από τα έσοδα από την διάθεση των κάθε είδους εκδόσεων , μελετών και εντύπων που κυκλοφορεί και εκδηλώσεων που πραγματοποιεί .
 • από κάθε είδος που υπηρετούν τα μέσα και τους σκοπούς της ΜΚΟ.

Διοίκηση και εκπροσώπηση της ‘Ευδαιμονίας’

Η «Ευδαιμονία» εκπροσωπείται έναντι οποιουδήποτε τρίτου , φυσικού ή νομικού προσώπου , της πολιτείας και οποιουδήποτε Οργανισμού από τον Διαχειριστή – Γενικο Διευθυντή του , που με το παρόν ορίζεται ο ιδρυτής του κ.Αναστάσιος Χατζόπουλος.Η Θητεία του γενικού διευθυντή διαρκεί μέχρι την παραίτηση του.

Αρμοδιότητες διαχείριση ‘Ευδαιμονίας’

Γενικός Διευθυντής ‘Ευδαιμονίας’

Ο Γενικός Διευθυντής και διαχειριστής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της «Ευδαιμονίας» , καθ’όλη τη διάρκεια της και έχει ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός , τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

 • Διοικεί και Διαχειρίζεται την «Ευδαιμονία» και την κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία του.
 • Κρατεί και διαχειρίζεται το ταμείο της «Ευδαιμονίας» , ενεργεί την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών και τηρεί τα κάθε είδους φορολογικά Βιβλια και στοιχεία του.
 • Διοργανώνει πανελληνια ή τοπικά ή διεθνή συνέδρια , συμπόσια ή σεμινάρια ,κ.λπ.
 • Συγκροτεί τις επιτροπές οργανώσεως των συνεδρίων  , της σύνταξης του περιοδικού , καθώς και άλλες ειδικές επιτροπές , που κρίνει  αναγκαίες; για την υποβοήθηση του έργου του είτε από μέλη της «Ευδαιμονίας» είτε από τρίτους
 • Εκπροσωπεί την «Ευδαιμονία» ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής , Διοικητικής ή άλλης αρχής , καθως και στις συναλλαγες του με τρίτα πρόσωπα , φυσικά ή νομικά. Μπορεί  επίσης να παρεμβαίνει για λογαριασμό της «Ευδαιμονίας» , ενώπιον ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής , Διοικητικής αρχής  για την υποστήριξη των συμφερόντων ή/και των θέσεων οποιουδήποτε μέλους του.
 • Ως Διαχειριστής μπορεί να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της ΜΚΟ και να την εκπροσωπεί στα εξής :
  1. Σε οποιεσδήποτε συμβάσεις της με τρίτους
  2. Σε οποιαδήποτε Αρχή ή Εξουσία καθως και στις τράπεζες και γενικά σε οποιοδήποτε πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
  3. Ως Γενικός Διευθυντής θα εισπράττει από φυσικά πρόσωπα , τράπεζες , Δημόσιο , Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και γενικα απο οποιοδήποτε Οργανισμό ή ιδιώτη , λογαριασμούς εμβάσματα , ποσά συναλλαγματικών , επιταγων , γραμματίων και λοιπόν πιστωτικών τίτλων.
  4. θα αποδέχεται , εκδίδει ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή γραμμάτια , επιταγές (τραπεζικές , ταχυδρομικές) , φορτωτικές , αποθετήρια , στα πλαίσια του χρήστη Διαχείρισης
 • Τηρεί Το Μητρώο των Μελών , τα Αρχεία και φυλάσσει τη σφραγίδα της «Ευδαιμονίας» .
 • Παραλαμβάνει τα έγγραφα που στέλνονται στην «Ευδαιμονία» και ενεργεί στην αλληλογραφία του.
 • Τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγραφων.
 • Υπογράφει την Αλληλογραφία , τα αποσπάσματα πρακτικών , τα πιστοποιητικά , τις βεβαιώσεις , τις ανακοινώσεις και τις προσκλήσεις των μελών .

Δαπάνες Διοίκησης

Όλα τα έξοδα του Διαχειριστή που αφορούν στην εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της «Ευδαιμονίας»  καλύπτονται από το ταμείο της

Η «Ευδαιμονία»  δεν είναι κερδοσκοπική , είναι μια απλή Μη Κυβερνητικη Οργάνωση και ως εκτουτου καμία διανομή κερδών ή καταβολή τόκων  επι των ποσών των εισφορών των μελών της κατα την λειτουργία ή διάλυση της επιτρέπετε προς τα μέλη της . Τυχόν υπόλοιπα απο της πασής φύσεως δραστηριότητες της «Ευδαιμονίας» θα διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών της με αποφαση του Διαχειρηστή , για τη πραγματοποίηση των σκοπών της , σύμφωνα με το Καταστατικό.

Ευδαιμονίας Βιβλία – Λογαριασμοί – Λύση

Η «Ευδαιμονία»  λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

Η «Ευδαιμονία» εαν και όταν λήξει η διάρκεια της ή λυθεί για οποιοδήποτε λόγο , τελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση απο τα μέλη της ως εκκαθαριστές σύμφωνα με τον νόμο.

Οι Λογαριασμοί και τα Βιβλία της «Ευδαιμονίας» κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους με την λήξη της αντίστοιχης εταιρικής χρήσεως.

Η «Ευδαιμονία»  τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία.

Οργανόγραμμα

Διάρθρωση Οργανογράμματος ‘Ευδαιμονίας’

Διάρθρωση και οργάνωση της ΜΚΟ  «Ευδαιμονίας»

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι σε ομόκεντρους κύκλους με κέντρο τον άνθρωπο και εξωτερικό κύκλο η γενική συνέλευση (λαϊκή κυριαρχία)

Εθελοντές

Με τον όρο «εθελοντής» εννοούμε τον ενεργό πολίτη ο οποίος δραστηριοποιείται με αυθορμητισμό, ελευθερία σκέψης, έκφρασης και πράξης, ευσυνειδησία και επαγγελματική νοοτροπία χωρίς οικονομικό ή άλλο όφελος για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού που αφορά στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων όπως στην περίπτωση της  ΜΚΟ θέματα κοινωνικού αποκλεισμού των νέων με αναπηρίες. Τα κίνητρα του εθελοντή θα πρέπει να αναζητηθούν πρωτίστως στην ηθική ικανοποίηση που του προσφέρει η εργασία

Οι εθελοντές της ΜΚΟ αρχικά δηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσα από την φόρμα υποβολής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του φορέα. Σε συνέχεια, μετά από επικοινωνία με την ομάδα εργασίας πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης με στόχο την συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου εθελοντικού δυναμικού πάνω σε θέματα που άπτονται των πεδίων δραστηριοτήτων του φορέα μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διοργάνωση σεμιναρίων στα οποία οι εθελοντές ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν,ετσι ώστε να εμπλουτίζουν διαρκώς τις

γνώσεις τους, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον χώρο, αλλά και να αντιλαμβάνονται πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του φορέα, να ευθυγραμμίζονται με την γενικότερη πολιτική του και να κατανοούν το όραμα του.Αυτή η τακτική εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των παρανοήσεων που μπορούν να ανακύψουν από τη λανθασμένη εκτίμηση μιας κατάστασης (εάν ο εθελοντής σταλεί στο πεδίο δράσης και συναντήσει μια εικόνα που είναι διαφορετική από αυτή που είχε στο μυαλό του), αλλά δίνει και στον φορέα μας την δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ανθρώπινου δυναμικού που έχει στη διάθεση του, να δουλέψει μαζί του και να επενδύσει μακροπρόθεσμα σε αυτό.Σε κάθε περίπτωση, κάθε εθελοντής συμπληρώνει και υπογράφει με τον φορέα μας Σύμβαση Εθελοντικής Εργασίας, πριν κάθε συμμετοχή του σε δράσεις της ΜΚΟ.Επίσης η ΜΚΟ διαθέτει μηχανισμό αποδοχής και αναγνώρισης της προσφοράς του εθελοντή, με την πιστοποίηση και παροχή βεβαίωσης της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που αποκομίζει ο εθελοντής κατά τη διάρκεια της εθελοντικής του δράσης. Η βεβαίωση αυτή θα μπορεί να αξιοποιηθεί στο βιογραφικό του εθελοντή για την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Δεοντολογία – Λογοδοσια και οδηγός υποχρεώσεων και συμπεριφοράς Στελεχών – Συνεργατών  – Συντονιστών της ΜΚΟ “Ευδαιμονίας”

Κώδικας συμπεριφοράς για τους Εμψυχωτες & Συντονιστές/τριες

Α. Γενικά 

 • Δεν δίνει ποτέ προσωπικά στοιχεία (κινητό, email, social media)
 • Δεν αποδέχεται ανήλικα άτομα σε προσωπικούς λογαριασμούς social media
 • Δεν απαντά στους προσωπικούς του λογαριασμούς φωτογραφίες από τα Προγράμματα παρά μόνο κάνει αναδημοσίευση αυτές από τα social media της ομάδας
 • Δίνει μόνο email και social media της ΜΚΟ.

Β. Κατά την διάρκεια της ομιλίας

 • Δεν δίνει προσωπικές συμβουλές.
 • Οι απαντήσεις σε συμβουλές θα πρέπει να είναι γενικές π χ «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσεις με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σου» 
 • Ευπρέπεια λόγου, συμπεριφοράς και λεξιλογίου
 • Δεν τοποθετείται πολιτικά
 • Δεν δίνει προσωπικές πληροφορίες πέραν από αυτές που αφορούν στο Πρόγραμμα
 • Δεν απαντάει σε ερωτήσεις που δεν έχουν γίνει με σεβασμό
 • Σε κάθε ερώτηση που έχει γίνει με σεβασμό απαντάει αποφεύγοντας προσωπικά συναισθήματα (θυμό, επιθετικότητα, ειρωνεία)
 • Σέβεται τις όποιες κατευθύνσεις των δασκάλων ή του υπεύθυνου φορέα.
 • Προσδιορίζει την ροή της ομιλίας του με την λογική ότι μπορεί να υπάρχει στο ακροατήριο κάποιος με αναπηρία ή ευάλωτη κοιν.Ομάδα

Λογοδοσία

Προσδιορισμός – οδηγός  υποχρεώσεων και συμπεριφοράς Εθελοντών – Εμψυχωτών – Μελων –  Στελεχών της “Ευδαιμονίας”

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και των ραγδαίων αλλαγών στην εκπαίδευση και στην εργασία ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού καθίσταται περισσότερο κρίσιμος από ποτέ. Η αναγκαιότητα της σωστής εφαρμογής του σημαντικού αυτου θεσμού για την ολόπλευρη  ανάπτυξη των μαθητών υπαγόρευσε την οργάνωση «Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΣΕΠ) της ΜΚΟ <<Ευδαιμονίας>> η οποία ιδρύθηκε το 2018 ,με πρωτοβουλία του Γενικού Δ/ντη της <<Ευδαιμονίας>> που τελεί υπο την γενική εποπτεία του .  Όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας είναι πτυχιούχοι με σπουδες ή Εμπειρία στον σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Κινητή ή σταθερή Διεπιστημονική μονάδα Διαφοροδιάγνωσης ατόμων – μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εξέλιξη του εσωτερικου κανονισμού “Ευδαιμονία”με την αλληλεπίδραση του χρόνου και των ανθρώπων και του χώρου